Προς το Προεδρείο της Βουλής
ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τους κ. Υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και Εσωτερικών
Θέμα: Να ελεγχθεί άμεσα η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Χολαργού και να γίνουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις
Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ το Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Χολαργού, στο οποίο ζητούν να ελεγχθεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτιριακού
συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Χολαργού και να εκδοθεί Υπεύθυνη Δήλωση
Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών και
εκπαιδευτικών.
Αθήνα 04/04/2024
Οι καταθέτοντες βουλευτές
Κτενά Αφροδίτη
Αμπατιέλος Νίκος
Γκιόκας Γιάννης
Διγενή Σεμίνα
Δάγκα Βιβή
Κανέλλη Λιάνα
Κατσώτης Χρήστος
Μανωλάκου Διαμάντω
Τσοκάνης Χρήστος