Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού επιθυμεί να ενισχύσει το δυναμικό του και προχωρά σε νέες προσλήψεις – Η ειδικότητα που ζητείται

ΟΔήμος Παπάγου – Χολαργού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή απόφοιτοι λυκείου, οι οποίοι θα υπογράψουν οκτάμηνη σύμβαση εργασίας (ΑΣΕΠ ΣΟΧ).

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες είναι οι ακόλουθες:

  • ΔΕ Οδηγών – 3 θέσεις

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ADVERTISING

Πού θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • είτε ηλεκτρονικά (prosopikou@dpapxol.gov.gr),
  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ.15561, Χολαργός Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κ.κ. Ι. Κάππα, Ε. Κομπόγιωργα, Ι. Γεωρικόπουλο, Π. Χαρδαλούπα (τηλ. επικοινωνίας: 2132002852, -911,-857,-871).

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Επιμέλεια: Νέμεσις ΤσάμηΑΣΕΠ: Πιστοποίησ