Σε συνέχεια εγκύκλιων οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών για τις διατάξεις του ν. 5056/2023 (Α’
163) και κατόπιν έκδοσης της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών υπ’ αρ.
103036/29.11.2023 «Εξαίρεση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δημοτικών κοινωφελών
επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού, από την αυτοδίκαιη
κατάργηση/ λύση των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (Α’ 163)» (Α.Δ.Α.: 6ΤΦΖ46ΜΤΛ6-0ΜΕ),
κρίνεται σκόπιμο, με την παρούσα, να παρέχουμε περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς την κατάργηση/
λύση των νομικών προσώπων/ κοινωφελών επιχειρήσεων.
Ειδικότερα:
Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις που εξαιρέθηκαν,
με την ανωτέρω απόφαση, από την αυτοδίκαιη κατάργηση/ λύση των άρθρων 27 και 29,
αντίστοιχα, του ν. 5056/2023, θα συνεχίσουν να λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

 1. Τους/τις κ.κ. Γραμματείς των
  Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
 2. Δήμους της Χώρας
  Ελληνική
  Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6572fbe3ec7923460a0a19d2 στις 14/12/23 09:54
  στις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α΄114)] και τις διατάξεις του
  «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» [ν. 3852/2010 (Α’ 87)], που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των εν λόγω
  νομικών προσώπων.
  Για τα νομικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω υπουργική απόφαση,
  ισχύει η προβλεπόμενη αυτοδίκαιη κατάργηση/ λύση τους.
  Επισημαίνουμε εκ νέου ότι την 31η.12.2023:
  • Καταργούνται αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων (τα
  οποία συστήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο) και λειτουργούν βάσει των διατάξεων των
  άρθρων 239-242 του ν. 3463/2006.
  • Λύονται αυτοδικαίως οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις της περ. α’ της παρ. 1
  του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και της παρ. 1 του
  άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α’ 43).
  Στις ανωτέρω ρυθμίσεις του ν. 5056/2023 δεν υπάγονται και δεν καταργούνται:
  • Δημοτικά ιδρύματα,
  • ν.π.δ.δ. που διέπονται από ειδικότερες διατάξεις και όχι από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων
  και Κοινοτήτων (λ.χ. Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή Δήμου Καλαμάτας),
  • Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α.,
  • Δημοτικά λιμενικά ταμεία,
  • Κοινωφελείς επιχειρήσεις στις οποίες λειτουργεί ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,
  • Κοινωφελείς επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λυθεί βάσει των πάγιων διατάξεων του Κώδικα
  Δήμων και Κοινοτήτων και βρίσκονται στο στάδιο της εκκαθάρισης,
  • Λοιπές επιχειρήσεις της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (λ.χ. Α.Ε., Αστικές εταιρείες
  Ο.Τ.Α. μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα/ Α.Μ.Κ.Ε., επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία
  ραδιοφωνικού/ τηλεοπτικού σταθμού),
  • Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).
  Περαιτέρω, ο ν. 5056/2023 προβλέπει ότι για την αυτοδίκαιη κατάργηση/ λύση κάθε ν.π.δ.δ.
  και κάθε κοινωφελούς επιχείρησης που υπάγονται στα άρθρα 27 και 29 αντίστοιχα,
  εκδίδεται μέχρι την 31η.1.2024 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
  Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6572fbe3ec7923460a0a19d2 στις 14/12/23 09:54
  Για λόγους ασφάλειας δικαίου, δεδομένου ότι την 1.1.2024 οι αρμοδιότητες των ως άνω
  νομικών προσώπων θα ασκούνται αυτοδικαίως από τον οικείο δήμο, είναι εξαιρετικά
  σημαντικό οι διαπιστωτικές πράξεις να εκδοθούν το συντομότερο δυνατό. Και τούτο, διότι,
  παρά το γεγονός ότι ο νόμος παρέχει το περιθώριο ενός (1) μηνός για την έκδοση των διαπιστωτικών
  πράξεων, η δε κατάργηση/ λύση συντελείται από τον ίδιο το νόμο και όχι από την ως άνω
  διαπιστωτική πράξη, είναι κρίσιμο να μην τεθεί εν αμφιβόλω η υπαγωγή ή μη των καταργηθέντων/
  λυθέντων στις 31.12.2023 νομικών προσώπων και επιχειρήσεων στις διατάξεις των σχετικών άρθρων
  του, και να ασκηθούν απρόσκοπτα οι αρμοδιότητες αυτών από τον οικείο δήμο, με την ανάληψη των
  καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών.
  Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι Γραμματείς των Αποκεντρωμένων
  Διοικήσεων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έκδοση των προβλεπόμενων διαπιστωτικών
  πράξεων, σε συνεργασία με τους δήμους της χωρικής τους αρμοδιότητας.
  Ως προς τις απαιτούμενες ενέργειές σας:
  • Οι δήμοι παρακαλούνται να αποστείλουν πριν την 1η.1.2024 στις οικείες
  αποκεντρωμένες διοικήσεις όλα τα απαραίτητα στοιχεία των ν.π.δ.δ. και
  κοινωφελών επιχειρήσεων (συστατικές πράξεις, καταστατικά, τροποποιήσεις) που
  αυτοδικαίως καταργούνται/ λύονται.
  • Οι Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να εκδώσουν τις
  σχετικές διαπιστωτικές πράξεις το συντομότερο δυνατόν και πάντως, εντός της
  τιθέμενης από το νόμο προθεσμίας. Προς υποβοήθησή σας, μπορείτε να ανατρέχετε και στα
  στοιχεία που τηρούνται στα οικεία Μητρώα ν.π.δ.δ. και επιχειρήσεων Ο.Τ.Α..
  Ως προς τις διαπιστωτικές πράξεις κατάργησης/ λύσης:
  • Στις εν λόγω πράξεις δύναται να περιλαμβάνονται συνολικά τα αυτοδικαίως καταργηθέντα/
  λυθέντα νομικά πρόσωπα ανά δήμο, ή
  • να εκδίδεται διακριτή διαπιστωτική πράξη για κάθε νομικό πρόσωπο ή κοινωφελή επιχείρηση
  που καταργήθηκε/λύθηκε.
  Έχοντας την πεποίθηση ότι με τον επαγγελματισμό σας και τη μεταξύ σας συνεργασία θα
  ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα η μετάβαση στη νέα αυτοδιοικητική περίοδο, σας γνωρίζουμε ότι
  παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις και συνδρομή στο απαιτητικό έργο
  σας.
  Ο Αναπληρωτής Υπουργός
  Θεόδωρος Λιβάνιος