Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 5515/16.12.2020, η υπ. αριθμ. 51083/2612/11.12.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος της καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 και ειδικότερα γίνεται ο καθορισμός των υπόχρεων προς καταβολή προσώπων και του χρόνου καταβολής του επιδόματος, τόσο για τους εργαζομένους, που τελούν σε αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, όσο και για τους εργαζομένους, που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ενώ παράλληλα, προβλέπεται και η διαδικασία καθορισμού και απόδοσης του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και η καταβολή του στους εργαζομένους. Τέλος, με την ίδια απόφαση  προβλέπεται και η διαδικασία του προσδιορισμού και κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών, επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων έτους 2020, για όλες τις ως άνω κατηγορίες εργαζομένων.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το άρθρο 1 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης  γίνεται ο καθορισμός των υπόχρεων προς καταβολή προσώπων και ορίζεται ο χρόνος της καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για το έτος 2020 ως εξής :

  1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 1.5.2020 έως 31.12.2020, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4728/2020 ( ήτοι οι πληγείσες από το καιρικό φαινόμενο ¨ΙΑΝΟΣ¨ επιχειρήσεις), καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στις ημέρες πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους κατά το χρονικό διάστημα από 1.5.2020 έως 31.12.2020.

Η καταβολή της ανωτέρω αναλογίας γίνεται από τους υπόχρεους προς τούτο εργοδότες, κατά το χρόνο που ορίζεται στην υπ. αριθμ. 19040/7-12-1981 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 742, δηλαδή μέχρι την 21/12/2020).

  1. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των εργαζομένων στους ως άνω εργοδότες έχει τεθεί σε αναστολή από αυτούς, ή οι εργαζόμενοι υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής και εντάσσονται στο εκ του νόμου καθεστώς της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, κατά τα οριζόμενα στοάρθρο 32 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104), το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο, ή στα χρονικά διαστήματα της αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογιζόμενο επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του αντίστοιχου διαστήματος.

    Η καταβολή της ως άνω αναλογίας πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δια του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και καταβάλλεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων, ως εξής:

α. για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, έως την 30.11.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 21.12.2020, 
β. για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1.12.2020 έως 31.12.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31.1.2021.

3. α) Στην περίπτωση κατά την οποία, οι εργαζόμενοι εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται από αυτούς, κατά το χρόνο που ορίζεται στην υπ. αριθμ. 19040/7-12-1981 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 742, ήτοι μέχρι την 21/12/2020).

β) Για την ίδια κατηγορία εργαζομένων, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων, ως εξής:

βα. για το έως την 30.11.2020 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 21.12.2020.


ββ. για το διάστημα υπαγωγής από 1.12.2020 έως 31.12.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31.1.2021.

Η αναλογία της παρούσας υποπαραγράφου υπολογίζεται επί του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας του αντίστοιχου διαστήματος.

4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ. αριθμ. 19040/7-12-1981 κοινή υπουργική απόφαση.

Στο άρθρο 2 της ως άνω απόφασης προσδιορίζεται ο τρόπος καταβολής του επιδόματος, που καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό στους εργαζομένους και προβλέπεται ότι, η σχετική αναλογία καθορίζεται και ολοκληρώνεται αυτοματοποιημένα από τα δεδομένα, που τηρούνται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», αναφορικά με τις ημέρες αναστολής των συμβάσεων εργασίας εκάστου μισθωτού, τις ημέρες υπαγωγής στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και τα καταβαλλόμενα για τις αντίστοιχες αιτίες ποσά οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, πιστώνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) εκάστου μισθωτού.

Στο άρθρο 4 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης προσδιορίζεται η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων έτους 2020, για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί, καθώς και για τους εργαζόμενους, που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ως εξής :

  1. α. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους, που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης και οι οποίες αντιστοιχούν στο χρόνο αναστολής της σύμβασης εργασίας, υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού, ή του ημερομισθίου του εργαζομένου, και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

    β. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον e-ΕΦΚΑ επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας καταχωρίζονται στην ίδια Αναλυτική Περιοδική Δήλωση τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού, ή του ημερομισθίου, με πλήρη, ή μειωμένη απασχόληση, ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου, ή ορισμένου χρόνου. Οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση με ειδικό τύπο αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω εργαζόμενους, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται στην αναλυτική κατάσταση εισφορών τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για το χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας προσδιορίζονται, μέσω της ίδιας αναλυτικής κατάστασης εισφορών, που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών.

2. α. Για τους εργαζόμενους που υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής, οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, υπολογίζονται επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104).

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον e-ΕΦΚΑ προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), η οποία παράγεται αυτοτελώς από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και των λοιπών συναρμόδιων φορέων, με το ίδιο πακέτο κάλυψης βάσει του οποίου καταβάλλονταν οι ασφαλιστικές εισφορές πριν την υποβολή της μονομερούς δήλωσης αναστολής, και χωρίς υποχρέωση καμίας περαιτέρω σχετικής ενέργειας εκ μέρους των επιχειρήσεων – εργοδοτών.

Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων της παρούσας παραγράφου και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται η 31.3.2021.

  1. α. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ», και για το χρονικό διάστημα υπαγωγής σε αυτόν (για το χρονικό διάστημα που δεν απασχολούνται), υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού, ή ημερομισθίου και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) για τον e-ΕΦΚΑ επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» καταχωρίζονται στην ίδια ΑΠΔ τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού, ή του ημερομισθίου.

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για το χρονικό διάστημα ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» προσδιορίζονται μέσω της ίδιας αναλυτικής κατάστασης εισφορών, που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών.

Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου). Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών καταχωρούνται και τα ποσά της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου), που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

Τέλος, στο άρθρο 5 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι,  τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των ασφαλιστικών εισφορών επί του δώρου Χριστουγέννων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο ΦΕΚ Β 5515/16.12.2020 στο οποίο έχει δημοσιευτεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση.