Πρακτικό της με αριθ. 5/2020 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της 4ης του μηνός Μαΐου, του έτους 2020.
Στον Χολαργό σήμερα, 04.05.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, πραγματοποίησε δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6809/04.05.2020 πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ανταποκρίθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου
Αθανάσιος Βαλυράκης
Νικήτας Κανάκης
Μαρία Αθανασάκου –
Μουντάκη
Χρήστος Πετράκης
Νικόλαος Καραγιάννης
Νικόλαος Κουκής
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Μαρία Σιώτου
Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση
Μαρία Δημητριάδου – Καρασιμοπούλου
Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου
Μιχαήλ Υφαντής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Κων/νος – Πολυχρόνης Τίγκας
Ειρήνη Βεντουζά –
Παπανικολάου
Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη
Χαράλαμπος Στάϊκος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Γεώργιος Πολύδωρας
Λουκάς Ρίζος
Αθανάσιος Κούτρας
Δημήτριος Τούτουζας
Αντώνιος Ρεκλείτης
Μιχαήλ Χατζής
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμούνδος
Μιχαήλ Τράκας
Γεώργιος Αυγερινός
Περικλής Ζήκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά – Γιαννακοπούλου
ΑΠΟΝΤΕΣ
Παναγιώτης Δεμέστιχας
(ο οποίος δεν συμμετείχε αν και προσκλήθηκε νόμιμα).
Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.