Αναλυτικά το θέμα της 19ης -ειδικής- συνεδρίασης του ανώτατου δημοτικού οργάνου, με ώρα έναρξης στις 18:00:

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2022 του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Αναλυτικά τα θέματα της 20ής -τακτικής- συνεδρίασης του ανώτατου δημοτικού οργάνου, με ώρα έναρξης στις 19:00:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 17/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Συζήτηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 25831/20.11.2023 αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Παπάγου, για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την κάλυψη εκπαιδευτικών κενών.

3. Συζήτηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 25959/21.11.2023 αιτήματος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, σχετικά με τη λήξη των συμβάσεων των υπαλλήλων γενικών καθηκόντων.

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

5. Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση συμβάσεων έξι (6) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), της πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού» και ένταξη στο πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

6. Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση συμβάσεων τριών (3) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), της πράξης «Συνέχιση Δράσης Δομών παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Παπάγου-Χολαργού» και ένταξη στο πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» και κάλυψη μίας (1) θέσης κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, με νέα προκήρυξη.

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7. 4η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.

8. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2024.

9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) της 2ης εκτελεστικής σύμβασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών».

10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων».

11. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων».

12. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών».

13. Έγκριση 1ου Συγκριτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις και αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Παπάγου».

14. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου εκπόνησης των μελετών «Βιοκλιματική ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου-Χολαργού».

15. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου εγκρίσεων των μελετών «Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή του 4ου Δημοτικού Σχολείου και του 4ου Νηπιαγωγείου Κοινότητας Παπάγου».

16. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις και αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Παπάγου».

17. Έγκριση και παραλαβή οριστικής μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού».

18. Έγκριση παραλαβής του έργου «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Παπάγου».

19. Έγκριση παραλαβής του έργου «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Χολαργού».

20. Έγκριση παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας οδοστρώματος οδού Κύπρου».

21. Έγκριση παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

iii .ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22. 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023.

23. Έγκριση τροποποίησης-χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 25732/2022 σύμβασης, για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό Δήμου.

24. Έγκριση παράτασης του συμφωνητικού μίσθωσης του κυλικείου εντός του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Χολαργού.

25. Έγκριση πρακτικών της από 18-11-2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων.

26. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

27. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:

  • Κοινότητα Παπάγου
    α. Αθ. Καραλή 65.

v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

28. Ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και του Σωματείου με την επωνυμία «EQUALACT SOCIAL – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ – Α.μ.Ε.Α.».

29. Ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Α.μ.Κ.Ε. ΙΑΣΙΣ».

30. Ανανέωση του συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «GIVMED Share medicine Share life».

vi. ΓΕΝΙΚΑ

31.Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50/2023 απόφασή του.

32. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση της θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Αμφίσσης 12).

33. Έγκριση της υπ’ αριθ. 61/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση της θέσης περιπτέρου, επί της Λ. Μεσογείων 242 στην Κοινότητα Χολαργού.