Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η τοπική
αυτοδιοίκηση αποτελεί η διαχείριση των αποβλήτων σε συνδυασμό με την
εξάντληση των πρώτων υλών, και την συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για παραγωγή
ενέργειας. Η διαδικασία της ανακύκλωσης των αποβλήτων αποτελεί ίσως την πιο
ελπιδοφόρα μα και ρεαλιστική συνάμα λύση, αφού συμβάλει στον περιορισμό της
κατανάλωσης νέων πρώτων υλών με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας για την
παραγωγή νέων προϊόντων. Επίσης ένα τμήμα των αποβλήτων που δεν μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέων υλικών μπορούν να αποτελέσουν
το βασικό υλικό σε εναλλακτικές μορφές παραγωγής ενέργειας, συμβάλλοντας
ουσιαστικά στη μείωση της κατανάλωσης των υπαρχόντων ενεργειακών
αποθεμάτων.
Ως «ανακύκλωση» ορίζουμε τη συστηματική συλλογή, διαλογή και επαναφορά
υλικών από τα απορρίμματα στον κοινωνικό και οικονομικό κύκλο, ενώ ως
«διαλογή στην πηγή» την ανάκτηση χρήσιμων υλικών, πριν αυτά αναμειχθούν με τη
μάζα των υπόλοιπων απορριμμάτων γεγονός που συμβάλλει στη βελτίωση της
ποιότητας λόγω της καθαρότητάς τους.
Στόχοι της παράταξης μας:
– η διαλογή να γίνεται στην πηγή
– βελτιστοποίηση των μεθόδων ανακύκλωσης
-χρηματοδότηση μέσω τομεακών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στόχο την
ελαχιστοποίηση του κόστους για τον δήμο.
Εκτός από τους ήδη υπάρχοντες μπλε κάδους, μελέτη για περαιτέρω επέκταση των
συστημάτων ανακύκλωσης στους κατωτέρω τομείς:
Κώδωνες συλλογής χαρτιού και χαρτονιών
Κώδωνες συλλογής γυαλιού
Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού
Ανακύκλωση μπαταριών
Ανακύκλωση λιπαντικών ελαίων
Ανακύκλωση Μελανοδοχείων
Ανακύκλωση Μαγειρικών ελαίων