Ορκίστηκαν σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου με την υπ. αριθ. 17353/2020 απόφαση του Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού, Ηλία Αποστολόπουλου, οι νέοι Αντιδήμαρχοι Παπάγου – Χολαργού, η θητεία των οποίων διαρκεί από 1η Οκτωβρίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2021.

Αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι εξής Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης με τις παρακάτω αρμοδιότητες:  

 • Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών

Ισότητας και του Τμήματος Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (εκτός της λειτουργίας του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης για τα Αδέσποτα και Δεσποζόμενα Ζώα), της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

 • Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
  • Την υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού,  την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης. 
  • Την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών επί των θεμάτων πρόνοιας και προνοιακών επιδομάτων.
  • Την εποπτεία και λειτουργία του Προγράμματος «Κοντά στο Δημότη».
  • Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου και του Κέντρου Κοινότητας.
  • Την εποπτεία θεμάτων σχετιζόμενων με ΑμΕΑ. 
  • Τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.  
  • Τη λειτουργία του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου. 
  • Τον σχεδιασμό δράσεων και προγραμμάτων για τη Νεολαία.
  • Τη λειτουργία και εποπτεία Γραφείου Προώθησης της Απασχόλησης και Στήριξης της Επιχειρηματικότητας.  
  • Τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.
  • Την προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την οργάνωση της Εθελοντικής Ομάδας του Δήμου.
  • Τη συνεργασία και τη διοργάνωση κοινών δράσεων με την Εκκλησία και τους Ιερούς Ναούς της πόλης.
  • Τη συνεργασία με τους Προέδρους και τα Μέλη των Συμβουλίων των Κοινοτήτων για την επίλυση ζητημάτων, στους τομείς αρμοδιότητάς της.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.  

Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου, Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 • Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή.
  • Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης των ΚΕΠ, καθώς και των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή.
  • Την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων.
  • Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
  • Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό για την υλοποίηση του προγράμματος «Ασφαλής Γειτονιά».
  • Την οργάνωση, επέκταση και εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής και Διακοινοτικής Συγκοινωνίας.
  • Τη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου. 
  • Τη λειτουργία και επέκταση των μηχανισμών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών, όπως η τηλεφωνική γραμμή άμεσης επικοινωνίας του πολίτη 15800 και οι ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης των πολιτών.
  • Την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος της «ΚΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΤΗ».
  • Την καθημερινή παρακολούθηση του μηχανισμού υποδοχής και διαχείρισης των αιτημάτων των πολιτών. 
  • Τα καθήκοντα ληξιάρχου τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου. 
  • Τη συνεργασία με τις Προέδρους και τα Μέλη των Συμβουλίων των Κοινοτήτων για την επίλυση ζητημάτων στους  τομείς αρμοδιότητάς της.
  • Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την υπογραφή των εντολών πληρωμής της Πάγιας Προκαταβολής.
 • Την υπογραφή όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικών με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 2.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
 • Τη Διαφάνεια και τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
 • Την  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την προώθηση πολιτικών και εφαρμογών στο πλαίσιο της «Έξυπνης Πόλης» με στόχο την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου (προώθηση και επέκταση των εφαρμογών “Citify Papagou – Holargos Smart City”, “E-Polis”, “Green City”, “Cityhub” σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου).
 • Την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας Συμμετοχικού Προϋπολογισμού, Ψηφιακής Πλατφόρμας Προβολής και Παρουσίασης Τεχνικών Έργων σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία,  την υλοποίηση και λειτουργία του εργαλείου του  ψηφιακού βοηθού.
 • Την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία Πλατφόρμας Απομακρυσμένης Εξυπηρέτησης πολιτών σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Την Επικοινωνία του Δημοτικού Έργου σε συνεργασία με το αυτοτελές Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου του Δήμου.
 • Την εποπτεία ενημέρωσης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων).
 • Την εποπτεία έκδοσης του ενημερωτικού περιοδικού του Δήμου, σε συνεργασία με την αρμόδια ομάδα εργασίας.
 • Την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία  διαδικτυακού  καναλιού του δήμου για την ενημέρωση των δημοτών.
 • Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Τη συνεργασία με τις Προέδρους και τα Μέλη των Συμβουλίων των Κοινοτήτων για την επίλυση ζητημάτων στους τομείς αρμοδιότητάς της.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου,

Χρήστος Πετράκης,  Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Κοινότητας Χολαργού και Πολιτικής Προστασίας μετις παρακάτω αρμοδιότητες:  

 • Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, ήτοι την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Κοινότητας Χολαργού, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά. 
  • Τη λειτουργία και επέκταση των δημοτικών Προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης στην Κοινότητα Χολαργού. 
  • Τη διαχείριση και ανάδειξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου.
  • Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων, όσον αφορά στα πεδία αυτά του Κανονισμού που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Καθαριότητας και Διαχείρισης Πρασίνου. 
  • Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Χολαργού και της βιολογικής αγοράς Χολαργού, βάσει των  οικείων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 
  • Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας και την οργάνωση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
  • Την εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας και ΠΣΕΑ.
  • Την εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας  όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς και το Δ.Σ. του Δήμου Παπάγου – Χολαργού:

Α. Το Ετήσιο Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Β. Το Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ».

Γ. Το Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

Δ. Το Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».

 • Τη συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Διεθνών Σχέσεων και Εθιμοτυπίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 • Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου.
 • Τη διάθεση και διαχείριση των αιθουσών  (Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, Εκθεσιακός Χώρος Δημαρχείου, Βίλα Σαλίγκαρου) και των υπαίθριων χώρων, στις οποίες πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • Την οργάνωση και διεξαγωγή επετειακών εορτών και εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των παγκόσμιων ημερών.
 • Τη συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους για τη συγκρότηση ετήσιου προγράμματος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και τη διεξαγωγή της Γιορτής των Συλλόγων.
 • Τη διοργάνωση των εκδηλώσεων «Ημέρες Περικλέους».
 • Την εποπτεία και συνεργασία με τις καλλιτεχνικές δομές που εδρεύουν στον Δήμο μας (ωδεία, χορωδίες κτλ) με στόχο την προώθηση και ανάδειξη  καλλιτεχνών που κατοικούν στην πόλη. 
 • Την οργάνωση και υλοποίηση παιδικών  πολιτιστικών εργαστηρίων και εκδηλώσεων.
 • Τη λειτουργία του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης για τα Αδέσποτα και Δεσποζόμενα Ζώα του Δήμου.
 • Την αξιοποίηση του Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες με στόχο την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων του Δήμου μας και την συμμετοχή του σε διεθνή δίκτυα πόλεων.  

•   Τη συνεργασία με τις Προέδρους και τα Μέλη των Συμβουλίων των Κοινοτήτων  για την επίλυση ζητημάτων στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Μιχάλης Τράκας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών  ‘Έργων, Ποιότητας Ζωής και Παιδείας μετις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 • Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και την οργάνωση των αντίστοιχων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην εν λόγω διεύθυνση, ήτοι του τμήματος Μελετών και Έργων υποδομής, του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών και Έργων, του τμήματος Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Εφαρμογών και του τμήματος Τεχνικών Συνεργείων και Εκτέλεσης Εργασιών Συντήρησης.   
  • Την οργάνωση και εποπτεία της Υπηρεσίας Δόμησης.
  • Την εκπόνηση, εποπτεία και μέριμνα υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος. 
  • Την εποπτεία, παρακολούθηση και εξέλιξη των εκπονουμένων μελετών και εκτελουμένων έργων.  
  • Την εποπτεία, λειτουργία και συντήρηση των παιδικών χαρών.
  • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του αστικού εξοπλισμού του Δήμου.
  • Την οργάνωση, εποπτεία και συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ιδιαίτερα την εγκατάσταση και ομαλή λειτουργία του νέου δικτύου και την παρακολούθηση εκτέλεσης της οικείας Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης. 
  • Τον έλεγχο ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων και του δημαρχείου.  
  • Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων, όσον αφορά στα πεδία αυτά του Κανονισμού που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  • Τη λειτουργία και εποπτεία του τμήματος Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, όσον αφορά στις αρμοδιότητες που σχετίζονται με ζητήματα και δράσεις παιδείας.
  • Την εποπτεία των Σχολικών Επιτροπών και την παρακολούθηση και επίλυση λειτουργικών προβλημάτων των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με του Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και την οικεία Ένωση Γονέων.
  • Την εποπτεία, παρακολούθηση και επίλυση θεμάτων συντήρησης των σχολικών κτιρίων σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές και τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
  • Την συνεργασία με τις Προέδρους και τα Μέλη των Συμβουλίων των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων. 
  • Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.  

Μιχάλης Υφαντής, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Κοινότητας Παπάγου και Αθλητισμού με τις παρακάτω αρμοδιότητες:  

 • Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, ήτοι την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της κοινότητας Παπάγου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά. 
  • Τη λειτουργία και επέκταση των Δημοτικών Προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης στην Κοινότητα Παπάγου . 
  • Τη διαχείριση και ανάδειξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου.
  • Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων, όσον αφορά στα πεδία αυτά του Κανονισμού που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Καθαριότητας και Διαχείρισης Πρασίνου. 
  • Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Παπάγου, βάσει της οικείας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
  • Την εποπτεία για την ορθή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με τον Δ.Ο.Π.Α.Π.
  • Την παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων, Ποιότητας Ζωής και Παιδείας.
  • Την προσέλκυση και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων τοπικού και υπερτοπικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τον Δ.Ο.Π.Α.Π.
  • Τη συνεργασία με τις Προέδρους και τα Μέλη των Συμβουλίων των Κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις παραπάνω αρμοδιότητες. 

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.  

Ο Δήμαρχος επίσης:

 1. Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά με τον Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.

Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Δήμητρας (Μιμής) Ρουφογάλη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Ειρήνης Βεντουζά – Παπανικολάου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη.

Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Βικτωρίας (Βίκυς) Νικάκη όταν απουσιάζει ή κωλύεται,  ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Χρήστου Πετράκη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Μιχάλης Υφαντής.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Μιχάλη Υφαντή όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Χρήστος Πετράκης.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μιχάλη Τράκα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Μιχάλης Υφαντής.

 • Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, η οποία αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου.