ΓΕΦΥΡΑ 2- ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

ΑΡΘΡΟ 64 Ν. 4790/2021: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ:Το Δημόσιο συνεισφέρει, για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους 8 μήνες, από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης, στις δόσεις για την αποπληρωμή των πάσης φύσεως επιχειρηματικών ή επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, ενεργών νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων, ελεύθερων επαγγελματιών ή επιτηδευματιών ή εταίρων. 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:Φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων εντός αποσβεστικής προθεσμίας έως και την 9η Μαΐου 2021.Σε περίπτωση περισσότερων συνοφειλετών για την ίδια οφειλή, αρκεί να υποβληθεί αίτηση από έναν από αυτούς.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑΠΡΟΣΩΠΑ :v  Ενεργά νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση.ΕΞΑΙΡΕΣΗ! Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που έχουν κύριο ΚΑΔ 64.00 ή 65.00 ή 66.00 ενώ από αυτούς, όσοι έχουν κύριο ΚΑΔ 64.91, 65.11, 65.12, 65.20, 66.19, 66.21, 66.22 και 66.29 ΔΕΝ υπάγονται στην εξαίρεση.v  Φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών.ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την υπαγωγή προϋποτίθεται  και τα δύο ως άνω πρόσωπα να έχουν αποδεδειγμένα πληγεί και γι’ αυτό ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα προστασίας από την covid-19.
ΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ:–          Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών)που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι με βάση τον Κ.Α.Δ. τους, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί μείωση, στα έσοδά τους για το έτος 2020, ίση ή μεγαλύτερη του 20% συγκριτικά με τα έσοδα του 2019.–          Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα με ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς να απασχολούν προσωπικό. Έχουν χαρακτηριστεί πληττόμενοι με βάσει τον Κ.Α.Δ. τους ενώ παράλληλα στα έσοδά τους για το 2020 έχει παρατηρηθεί μείωση ίση ή μεγαλύτερη του20% σε σχέση με το 2019.–          Νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα  και τα έσοδά τους για το 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20% σχέση με το 2019.–          Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενες βάσει πάντοτε, του Κ.Α.Δ τους, και τα έσοδα της εταιρείας ή ακόμα και τα δικά τους παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του  20% για το έτος 2020 σε σχέση με τα έσοδα για το 2019.–          Δικαιούχοι ή λήπτες της ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, των οποίων τα έσοδα για το 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με το 2019.Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων- εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που έχουν εντάξει εργαζομένους τους στις ρυθμίσεις της υπ΄ αρ. οικ. 23103/478/2020 απόφασης, Μηχανισμός «Συνεργασία», των οποίων τα έσοδα του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20% σε σχέση με το 2019.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:–          Να υφίστανται οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα επιδεκτική συνεισφοράς.–          Να μην υφίσταται ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή φορέων του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας από πόρους για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή.–          Να μην υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή. Όμως, ΔΕΝ είναι επιλέξιμα προς συνεισφορά, μεταξύ άλλων και τα δάνεια που έχουν επιδοτηθεί δυνάμει του Ν. 4714/2020.–          Να μην έχουν δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης, που καταλαμβάνουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% επί του συνόλου των δανείων που έχουν λάβει από χρηματοδοτικούς φορείς.–          Να πληρούνται ως προς την επιδεκτική συνεισφοράς του Δημοσίου οφειλή, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά τα ακόλουθα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ανά επιλέξιμο πρόσωπο:Ø  Εφόσον πρόκειται για οφειλές εξυπηρετούμενες ή οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι 90 μέρες στις 31.12.2020:                                i.            ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ που έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ:                                                        i.            Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.                                                       ii.            Ο ετήσιος κύκλος εργασιών, κατά το τελευταίο έτος να μην υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 18.000 ευρώ για τον/ην σύζυγο κι κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία εξαρτώμενα μέλη.                                                     iii.            Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος να έχουν συνολική αξία που ΔΕΝ υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.                                                     iv.            Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά του Δημοσίου οφειλών, να μην υπερβαίνει τις 300.000 ανά πιστωτή.II.Για ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που απασχολούν ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 9 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ και έχουν σε ετήσια βάση κύκλο εργασιών ή ετήσιο ισολογισμό έως 2.000.000 ευρώ:                                                        i.            Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος να έχει συνολική αξία που ΔΕΝ υπερβαίνει τα 2.500.000 ευρώ και να μην υπάρχει εμπράγματο βάρος.                                                       ii.            Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά το τελευταίο έτος ή ο ετήσιος ισολογισμός να μην υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ.                                                     iii.            Οι καταθέσεις του αιτούντος να έχουν συνολική αξία που ΔΕΝ υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ ενώ τα επενδυτικά προϊόντα του έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.III.Για ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που απασχολούν ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ 49 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ και έχουν σε ετήσια βάση κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού, από 2.000.000 ευρώ έως 10.000.000 ευρώ:                                i.            Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος να έχει συνολική αξία 10.000.000 ευρώ  και να μην υπάρχει εμπράγματο βάρος                               ii.            Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά το τελευταίο έτος ή ο ετήσιος ισολογισμός να μην υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ.                             iii.            Οι καταθέσεις του αιτούντος να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ, ενώ τα επενδυτικά προϊόντα να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ.V. Για ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που απασχολούν ΑΠΟ 50 ΜΕΧΡΙ 249 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ και έχουν σε ετήσια βάση κύκλο εργασιών από 10.000.000 ευρώ έως 50.000.000 ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10.000.000 ευρώ έως 43.000.000 ευρώ                                i.            Η ακίνητη περιουσία να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 50.000.000 ευρώ και να μην υπάρχει εμπράγματο βάρος.                               ii.            ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά το τελευταίο έτος να μην υπερβαίνει τα 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ.                             iii.            Οι καταθέσεις του αιτούντος να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 25.000.000 ευρώ ενώ τα επενδυτικά προϊόντα να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 3.750.000 ευρώ.Ø  Εφόσον πρόκειται για οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 31.12.2020:I.Για ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ που έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ:                                i.            Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.                               ii.            Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά το τελευταίο έτος να μην υπερβαίνει τις 17.000 ευρώ., ποσό που επιδέχεται προσαύξηση κατά 13.000 ευρώ για τον/ην σύζυγο κι κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι 3 εξαρτώμενα μέλη.                             iii.            Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος να έχουν συνολική αξία που ΔΕΝ υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.                             iv.            Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά του Δημοσίου οφειλών συμπεριλαμβανομένων λογιστικοποιημένων τόκων, να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ανά πιστωτή.ΙΙ.Για ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που απασχολούν ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 9 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ:                                i.            Η ακίνητη περιουσία να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 2.250.000 ευρώ και να μην υπάρχει εμπράγματο βάρος.                               ii.            Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ.                             iii.            Οι καταθέσεις του αιτούντος να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 850.000 ευρώ ενώ τα επενδυτικά προϊόντα του να έχουν συνολική αξία που ΔΕΝ υπερβαίνει 127.500 ευρώ.ΙΙΙ. Για ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που απασχολούν ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ 49 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από 2.000.000 ευρώ έως 10.000.000 ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 2.000.000 ευρώ έως 10.000.000 ευρώ:                                i.            Η ακίνητη περιουσία να ΜΗΝ υπερβαίνει τα 9.000.000 ευρώ και να μην υπάρχει εμπράγματο βάρος.                               ii.            Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά το τελευταίο έτος ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να ΜΗΝ υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ.                             iii.            Οι καταθέσεις του αιτούντος να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 4.250.000 ευρώ ενώ τα επενδυτικά προϊόντα να έχουν συνολική αξία 637.500 ευρώ.ΙV. Για ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που απασχολούν ΑΠΟ 50 ΜΕΧΡΙ 249 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από 10.000.000 ευρώ έως 50.000.000 ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10.000.000 ευρώ έως 43.000.000 ευρώ:                                i.            Η ακίνητη περιουσία να ΜΗΝ υπερβαίνει τα 45.000.000 ευρώ και να μην υπάρχει εμπράγματο βάρος.                               ii.            Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά το τελευταίο έτος να ΜΗΝ υπερβαίνει τα 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να ΜΗΝ υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ.                             iii.            Οι καταθέσεις του αιτούντος να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 21.250.000 ευρώ ενώ τα επενδυτικά προϊόντα να έχουν συνολική αξία  3.187.500 ευρώ.Ø  Εφόσον πρόκειται για οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΙΣ 31.12.2020 και επιπλέον ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ μέχρι την ημερομηνία αυτή από χρηματοδοτικό φορέα:Ι. Για ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ που έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ:                                i.            Η ακίνητη περιουσία να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 280.000 ευρώ.                               ii.            Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος, να μην υπερβαίνει τις 12.500 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον/ην σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι 3 εξαρτώμενα μέλη.                             iii.            Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.                             iv.            Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων λογιστικοποιημένων τόκων να μην υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή.                               v.            Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν τις 31.12.2018ΙΙ. Για ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που απασχολούν ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 9 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού  έως 2.000.000 ευρώ:                                i.            Η ακίνητη περιουσία να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 1.250.000 ευρώ και να μην υπάρχει εμπράγματο βάρος.                               ii.            Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ.                             iii.            Οι καταθέσεις του αιτούντος να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 550.000 ευρώ, ενώ τα επενδυτικά προϊόντα να έχουν αξία που να μην υπερβαίνει τις 82.500 ευρώ.                             iv.            Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν τις 31.12.2018ΙΙΙ. Για ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που απασχολούν ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ 49 ΑΤΟΜΑ και σε ετήσια βάση έχουν κύκλο εργασιών ή ετήσιο ισολογισμό από 2.000.000 ευρώ έως 10.000.000 ευρώ:                                i.            Η ακίνητη περιουσία να έχει συνολική αξία που ΔΕΝ υπερβαίνει τα 7.000.000 ευρώ και να μην υπάρχει εμπράγματο βάρος.                               ii.            Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα του αιτούντος ή το σύνολο του ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ.                             iii.            Οι καταθέσεις να έχουν συνολική αξία που ΔΕΝ υπερβαίνει τα 2.750.000 ευρώ, ενώ τα επενδυτικά προϊόντα να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 412.500 ευρώ.                             iv.            Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν τις 31.12.2018IV. Για ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που απασχολούν ΑΠΟ 50 ΜΕΧΡΙ 249 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από 10.000.000 ευρώ έως 50.000.000 ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10.000.000 ευρώ έως 43.000.000 ευρώ:                                i.            Η ακίνητη περιουσία να έχει συνολική αξία που ΔΕΝ υπερβαίνει τα 35.000.000 ευρώ και να μην υπάρχει εμπράγματο βάρος.                               ii.            Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά το τελευταίο έτος να ΜΗΝ υπερβαίνει τα 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να ΜΗΝ υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ                             iii.            Οι καταθέσεις του αιτούντος να έχουν συνολική αξία που ΔΕΝ υπερβαίνει τα 13.750.000 ευρώ ενώ τα επενδυτικά προϊόντα να έχουν συνολική αξία που ΔΕΝ υπερβαίνει τα 2.062.500 ευρώ                             iv.            Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται ΠΡΙΝ τις 31.12.2018.ΣΗΜ.: ως αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας, λογίζεται η φορολογητέα αξία αυτής για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: Εφόσον πρόκειται για μεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να μην αποτελούσαν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, κατά την  31η Δεκεμβρίου 2019 ή έστω αν αποτελούσαν προβληματική επιχείρηση κατά την περίοδο αυτή, να μην αποτελούν προβληματική επιχείρηση κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης.→ Εφόσον πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που ήταν ΗΔΗ προβληματικές κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019:§  να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης χωρίς να έχουν προβεί σε αποπληρωμή δανείων§  να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθωσης και να μην υπόκεινται ακόμα και σε σχέδιο αναδιάρθωσης.§  να μην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.4488/2017, δηλ. να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος τους ή 3 πρόστιμα από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται ως υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας ή 2 πρόστιμα για αδήλωτη εργασία.§  να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης→ Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, πρέπει να είναι ενεργή, να υποβάλλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις, να μην έχει πτωχεύσει, να μην έχει υποβάλλει αίτηση για πτώχευση, να μην έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, να μην έχει υποβληθεί αίτηση σε αναγκαστική διαχείριση και εν γένει να μην έχει υπαχθεί σε οιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου→ Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων να μην μετακυλίουν τη λαμβανόμενη ενίσχυση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ:ü  Ο αιτών παράλληλα θα πρέπει να υποβάλλει και τις εξής ΥΠΕΎΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:1.       Ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.2.       Ότι παρέχει άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς και στο Δημόσιο για πρόσβαση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση3.       Ότι δίνει τη συγκατάθεσή του για άντληση των δεδομένων από τη Φορολογική Διοίκηση και τους χρηματοδοτικούς φορείς4.       Ότι αποδέχεται να δημοσιευθούν οι πληροφορίες σχετικά με την ενίσχυση που θα χορηγηθεί5.       Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από τα κατά το νόμο πρόσωπα που το εκπροσωπούν.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ:Για τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων, ο αιτών υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει τις ακόλουθες ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης, που βεβαιώνει ότι η επιχείρηση κατά την 31η.12.2019 ή κατά την χορήγηση, ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης:–          Είτε δεν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημίων.–          Είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημίωνΠΡΟΣΟΧΗ! Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών και των ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, που δεν απασχολούν εργαζομένους καθώς και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης / δεν έχει υπαχθεί σε οιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας. Ο αιτών πρέπει να υποβάλει στην πλατφόρμα και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την υπεύθυνη δήλωση το αργότερο μέχρι την 31η.12.2021.3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης4. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση5. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπόρια γεωργικών προϊόντων, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα μετακυλήσουν τη λαμβανόμενη ενίσχυση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
ΥΨΟΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΩΡΕΥΣΗ- ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
1.       Η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται στα κατά περίπτωση αναφερόμενα ποσοστά και καταβάλλεται ως εξής:Α. Για οφειλές εξυπηρετούμενες ή οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι ενενήντα (90) ημέρες στις 31.12.2020 :–          Για τους πρώτους 3 μήνες από την ημερομηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα, , η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 90% επί της μηνιαίας δόσης.–          Για τους επόμενους 3 μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί της μηνιαίας δόσης.–          Για τους τελευταίους 2 μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 70% της μηνιαίας δόσης.Σε κάθε περίπτωση η μηνιαία συνεισφορά για τα ως άνω δάνεια ΔΕΝ μπορεί να υπερβεί το ποσό των:i.            600 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν εργαζομένουςii.            5.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών15.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και μεσαίες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων Β. Για οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών στις 31.12.2020 Για τους πρώτους 3 μήνες από την ημερομηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί της μηνιαίας δόσης.–          Για τους επόμενους 3 μήνες η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 70% επί της μηνιαίας δόσης.–          Για τους τελευταίους 2 μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 60% της μηνιαίας δόσης.Σε κάθε περίπτωση η μηνιαία συνεισφορά για τα ως άνω  δάνεια δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των:i.            500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για τα νομικά πρόσωπα για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζομένουςii.            4.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για τα νομικά πρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεωνiii.            12.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για τα νομικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων40.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για τα νομικά πρόσωπα και μεσαίες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων Γ. Για οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών στις 31.12.2020 και επιπλέον είχαν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από τον χρηματοδοτικό φορέα, ακόμα και αν στη συνέχεια ρυθμίστηκαν με συμφωνία οφειλέτη και χρηματοδοτικού φορέα:–          Για τους πρώτους 3 μήνες από την ημερομηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί της μηνιαίας δόσης–          Για τους επόμενους 3 μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της μηνιαίας δόσης.–          Για τους τελευταίους 2 μήνες η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί της μηνιαίας δόσης.Σε κάθε περίπτωση η μηνιαία συνεισφορά για τα ως άνω  δάνεια δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των:i.            300 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και Δεν έχουν εργαζομένουςii.            2.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για τα νομικά πρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεωνØ  7.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για τα νομικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων 25.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για τα νομικά πρόσωπα και μεσαίες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων Το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς που χορηγείται, σε κάθε επιχείρηση, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του 1.800.000 ευρώ.Ø  Για δάνεια των οποίων η συμφωνηθείσα δόση ΔΕΝ είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση, η συνεισφορά του Δημοσίου καλύπτει 8 μήνες από την έγκρισή της, και καταβάλλεται κατά τον χρόνο που η δόση είναι απαραίτητη από τον χρηματοδοτικό φορέα. Έτσι, η καταβλητεά δόση ανάγεται σε μηνιαία βάση για να μπορέσουν να υπολογιστούν τα ποσοστά και το ανώτατο ποσό.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: v  Καταβάλλει εμπρόθεσμα το ποσό της οφειλής που βαρύνει τον ίδιο. Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή που πραγματοποιείται το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορίσει ο χρηματοδοτικός φορέας. Δεν μπορεί να θεωρηθεί μη εμπρόθεσμη καταβολή, η μη καταβολή ποσού ύψους μίας μηνιαίας δόσης.v  Παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η επιλεξιμότητά του και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται από το Δημόσιο κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο των στοιχείων της αίτησής του.
 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου :Ø  Ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της οφειλής του προσηκόντως, κατά το χρόνο που είναι καταβλητέες, καθ΄ όλην την διάρκεια παρακολούθησης, μετά τη λήξη της επιδότησηςØ  Το χρονικό διάστημα της διάρκειας παρακολούθησης ανά κατηγορία έχει ως εξής:–          Για οφειλές εξυπηρετούμενες ή οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες στις 31.12.2020 , το χρονικό διάστημα παρακολούθησης είναι 6 μήνες.–          Γιαοφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών στις 31.12.2020: , το χρονικό διάστημα παρακολούθησης είναι 12 μήνες–          Γιαοφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών στις 31.12.2020 και επιπλέον είχαν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από τον χρηματοδοτικό φορέα, ακόμα και αν στη συνέχεια ρυθμίστηκαν με συμφωνία οφειλέτη και χρηματοδοτικού φορέα , το χρονικό διάστημα είναι 18 μήνες.–          Για τις οφειλές των οποίων η δόση δεν είναι σε μηνιαία βάση σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκουν, το χρονικό διάστημα παρακολούθησης είναι 12 μήνες. 
 ΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΗΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:
v  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.
v  Σε περίπτωση λύσης του αιτούντος νομικού προσώπου ή θανάτου του αιτούντος φυσικού προσώπου.
v  Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν 3 διαδοχικών εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η συνεισφορά του Δημοσίου σε έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασμό.
v  Σε περίπτωση που κατόπιν του επανελέγχου διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης συνεισφοράς Δημοσίου.v  Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο. Αν ο δικαιούχος δεν καταβάλλει εγκαίρως το ποσό που βαρύνει τον ίδιο, ο θιγόμενος πιστωτής ενημερώνει την ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο μέσα σε 30 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο οφειλέτης καθυστέρησε την καταβολή του μέρους της οφειλής που βαρύνει τον ίδιο. Αν ο πιστωτής παραλείψει την ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου, υποχρεούται να επιστρέψει στο Δημόσιο τα ποσά που αυτό κατέβαλε από τον χρόνο κατά τον οποίο ο πιστωτής όφειλε να είχε ενημερώσει το Δημόσιο.v  Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη,v  Σε περίπτωση που αποδειχθεί με δημόσια έγγραφα ότι η αίτηση υπαγωγής είναι ψευδής και η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος.v  Σε περίπτωση που η ενίσχυση, που χορηγείται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων , μετακυλίεται από αυτές, εν μέρει ή εξ΄ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούςv  Σε περίπτωση μη προσκόμισης των πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης το αργότερο μέχρι την 31.12.2021.