Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού σας ενημερώνει για την Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) για υποβολή αιτήσεων προς πλήρωση Εκπαιδευτών Ενηλίκων οι οποίοι θα απασχοληθούν στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr με προθεσμία υποβολής από 15/06/2020  (ώρα 11:00 π.μ.) έως και 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 03/07/2020 στη διεύθυνση:  Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, ΤΚ 111 43 Αθήνα  (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος), με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα στοιχεία που ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση.

Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την αποστολή των φακέλων λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Σημειώνεται ότι:

  • Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
  • Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο να επισκεφθούν τον εξής σύνδεσμο.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 

Τηλ. : 210 6511141, 2132002893

Ταχ. Διεύθυνση: Αετιδέων 64, Βίλα Σαλίγκαρου

Email: kdvm@dpapxol.gov.gr

Ημέρες-ώρες:  Τετάρτη,  Παρασκευή, 10:00-13:30.

Πληροφορίες: κυρίες Δημητριάδου-Καρασιμοπούλου, Μπουφούνου, Λάτσιου

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.