Η κυβέρνηση κατέθεσε την τροπολογία στη Βουλή – Επιμήκυνση δανείου μέχρι 25 χρόνια και επιδότηση από το Δημόσιο – Η προστασία θα παρέχεται σε αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας στις 250.000 ευρώ σε ό,τι αφορά στεγαστικά, επισκευαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες (με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία). Το αντίστοιχο ανώτατο όριο στα επιχειρηματικά είναι της τάξης των 175.000 ευρώ – Από 12.500 ευρώ μέχρι 36.000 ευρώ το εισοδηματικό κριτήρια – Για πρώτη φορά στο νέο πλαίσιο εντάσσονται επιχειρηματικά δάνεια που έχουν υποθήκη την πρώτη κατοικία του οφειλέτη

Τροπολογία με την οποία διασφαλίζεται η προστασία της πρώτης κατοικίας για περίπου 200 χιλιάδες νοικοκυριά κατέθεσε χθες στη Βουλή η κυβέρνηση. Μετά το “τζαρτζάρισμα” με τους θεσμούς, υπήρξε τελική συμφωνία, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδόν για το σύνολο των εκκρεμών ζητημάτων, με αποτέλεσμα να συνταχθεί το τελικό κείμενο, εντός του οποίου επικρατεί το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών κυβερνητικών θέσεων. Με το νέο πλαίσιο, τίθενται για πρώτη φορά σε καθεστώς προστασίας επιχειρηματικά δάνεια, με προσημείωση την α΄ κατοικία, κάτι το οποίο αφορά κατηγορίες όπως οι μικροέμποροι, ενώ επίσης για πρώτη φορά το Ελληνικό Δημόσιο επιδοτεί το στεγαστικό δάνειο όσων έχουν πραγματικά ανάγκη. Μάλιστα, η επιδότηση ισχύει για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης (έως 25 χρόνια) στις καταβαλλόμενες δόσεις, η οποία θα προσδιορισθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση μέσα στο επόμενο διάστημα.

Επιμήκυνση και “κούρεμα”

Στα θετικά καταγράφεται και η επιμήκυνση δανείου, η οποία ανέρχεται στα 25 έτη, ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα μείωσης του επιτοκίου, βάσει της ρύθμισης. Επίσης, δύναται να υπάρξει «κούρεμα» δανείου, αν το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Από εκεί και πέρα, για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το 120% της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 2%. Αξίζει να σημειωθεί πως το παραπάνω σημαίνει ότι οι δανειολήπτες που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο θα λάβουν μια μέση μείωση επιτοκίου της τάξης των 2 με 3 ποσοστιαίων μονάδων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αν δεν επιτευχθεί συναινετική ρύθμιση, τότε ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών του με απόφαση δικαστηρίου. H δυνατότητα υπαγωγής στο νέο πλαίσιο προστασίας θα αφορά τις οφειλές που ήταν σε καθυστέρηση ενενήντα ημερών ήδη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Αντικειμενική αξία 250.000 ευρώ

Από εκεί και πέρα, η προστασία θα παρέχεται σε αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας στις 250.000 ευρώ σε ό,τι αφορά στεγαστικά, επισκευαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες (με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία). Το αντίστοιχο ανώτατο όριο στα επιχειρηματικά είναι της τάξης των 175.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζεται όχι μόνο το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο αλλά και κεφαλαιοποιημένοι τόκοι, δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από 130.000 ευρώ ανά πιστωτή.

Εισοδηματικά κριτήρια

Αναφορικά με τα εισοδηματικά κριτήρια, το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο (δηλ. 21.000 για ζευγάρι) και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη. Το παραπάνω συνεπάγεται ότι το όριο για δύο συζύγους με ένα παιδί ανέρχεται στις 26.000 ευρώ, για συζύγους με δύο παιδιά στις 31.000 ευρώ και για δύο συζύγους με τρία παιδιά στις 36.000 ευρώ. Τα όρια του οικογενειακού εισοδήματος διαμορφώθηκαν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αντιστοιχούν στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, που περιλαμβάνουν τις βασικές δαπάνες για τη διαβίωση του νοικοκυριού και επιπλέον δαπάνες εστίασης, όπως αυτές καθορίστηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, προσαυξημένες κατά 70%.

Όριο περιουσίας και καταθέσεων

Όμως τίθενται και όρια περιουσίας και καταθέσεων. Αν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, και η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντος, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος και του συζύγου του, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ, τότε μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση. Αν οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντος και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, τότε και πάλι μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση.

Πώς θα γίνεται η αίτηση στην πλατφόρμα

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει πλήρη στοιχεία. Κατά την υποβολή της αίτησης ανακτώνται αυτόματα από τα πιστωτικά ιδρύματα:

α) στοιχεία αναφορικά με τις απαιτήσεις προς πιστωτικά ιδρύματα οι οποίες είναι επιδεκτικές ρύθμισης, το οφειλόμενο ποσό ανά πιστωτή, την ημερομηνία, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής, και τους συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή,

β) στοιχεία αναφορικά με καταθέσεις και χρηματοπιστωτικά προϊόντα που τηρούνται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους,

γ) τα στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος που βρίσκονται στη διάθεσή τους.

Με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία, ο αιτών παρέχει άδεια στους συμμετέχοντες πιστωτές και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων του. Αν αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα ότι η υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδής, τότε, εφόσον η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος, η δικαστική ή η εξώδικη ρύθμιση θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ο οφειλέτης εκπίπτει όλων των δικαιωμάτων βάσει της ρύθμισης, οφείλει να καταβάλει στον πιστωτή την οφειλή που προκύπτει από την αρχική σύμβαση μειωμένη κατά τα ποσά που καταβλήθηκαν και ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να επισπεύσει άμεσα αναγκαστική εκτέλεση. Η συγκεκριμένη οφειλή επιβαρύνεται με επιτόκιο 5%.