Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από χθες αργά το βράδυ και έως την Πέμπτη 18 Μαρτίου στις 21.00, ο νέος εκλογικός νόμος για την Αυτοδιοίκηση

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, στο Νομοσχέδιο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών» προβλέπεται:Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Στέλιος Πέτσας στο πλαίσιο της αποκατάστασης της εύρυθμης λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπέρ του συμφέροντος των πολιτών, έθεσαν την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».

Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει το Σχέδιο Νόμου, το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση αφού προηγήθηκε ένας γόνιμος διάλογος με τους θεσμικούς εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού (ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ), συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Επαναφορά της 5ετούς θητείας. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που θα εκλεγούν τον Οκτώβριο του 2023, θα έχουν πλήρη πενταετή θητεία.
  • Μείωση του αριθμού των μελών των δημοτικών συμβουλίων, των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας και των περιφερειακών συμβουλίων.
  • Το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο τίθεται στο 43% συν μία ψήφο.
  • Τίθεται όριο 3% για το δικαίωμα εκλογής δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με το ισχύον στις βουλευτικές εκλογές και ανεξάρτητο από τον αριθμό των μελών του. 
  • Εξασφαλίζεται η εκλογή των 3/5 των μελών του συμβουλίου στον νικητή των εκλογών.
  • Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 31η Αυγούστου για την κατάρτιση και δήλωση των συνδυασμών ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών και να είναι εγκαίρως στο εκλογικό σώμα γνωστοί οι υποψήφιοι.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 18 Μαρτίου στις 21.00.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

452.Η  παραίτηση  των  περιφερειακών  συμβούλων  υποβάλλεται  εγγράφως  στον  οικείο περιφερειάρχη  και καθίσταται  αυτοδικαίως  οριστική  την  επομένη  της  κατάθεσης  της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο του οικείου περιφερειάρχη.3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η παραίτηση των αιρετών των περιφερειών από τις θέσειςπου κατέχουν, λόγω της ιδιότητάς τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν και καθίσταται αυτοδικαίως οριστική την επομένη της κατάθεσής της στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας.4. Η εκλογή ή ο ορισμός αντικαταστατών τους γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της περιόδου, κατά την οποία οι παραιτηθέντες ασκούσαν καθήκοντα.5.  Ειδικές  διατάξεις  που  ρυθμίζουν  διαφορετικά  τον  τρόπο  υποβολής  ή  αποδοχής παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης των παραιτουμένων εξακολουθούν να ισχύουν.Άρθρο 66Αντικατάσταση και αναπλήρωση συμβούλων1.Τις έδρες των περιφερειακών συμβούλων που για οποιονδήποτε λόγο μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι του ίδιου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.2. Ο περιφερειάρχης, μόλις ενημερωθεί για την κένωση μίας (1) ή περισσότερων εδρών, καλεί αμελλητί τους αναπληρωματικούς περιφερειακούς συμβούλους, με τη σειρά της εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον του περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 63, το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά. Αν αυτοί που κλήθηκαν δεν εμφανισθούν εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του αναπληρωματικού.3.  Αν  εξαντληθεί  ο  αριθμός  των  αναπληρωματικώνπεριφερειακών  συμβούλων  του συνδυασμού σε μία εκλογική περιφέρεια, καλούνται να καταλάβουν τις έδρες που έμειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι από τον ίδιο συνδυασμό από άλλη εκλογική περιφέρεια, ανά ένας και κατά σειρά που έχουν ανακηρυχθεί, ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια με τον μεγαλύτερο πληθυσμό.4. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών συμβούλων του συνδυασμού αυτού σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια, καλούνται να καταλάβουν τις έδρες που έμειναν κενές, για  οποιονδήποτε  λόγο,  αναπληρωματικοί  σύμβουλοι  από  άλλους  συνδυασμούς συμπεριλαμβανομένου του επιτυχόντος, κατά σειρά εκλογικής δύναμης στην ίδια εκλογική περιφέρεια, με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωματικοί του κάθε συνδυασμού.5. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών περιφερειακών συμβούλων όλων των συνδυασμών στην οικεία εκλογική περιφέρεια, καλούνται να καταλάβουν τις έδρες που έμειναν  κενές,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  αναπληρωματικοί  σύμβουλοι  από  άλλους συνδυασμούς συμπεριλαμβανομένου του επιτυχόντος, κατά σειρά εκλογικής δύναμης από άλλη εκλογική περιφέρεια ξεκινώντας από αυτή που έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό, με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωματικοί του κάθε συνδυασμού.6.  Αν  τεθούν  σε  αργία  περιφερειακοί  σύμβουλοι  και  ο  αριθμός  των  περιφερειακών συμβούλων είναι μικρότερος από αυτόν που απαιτείται για την επίτευξη απαρτίας, ο περιφερειάρχης καλεί αναπληρωματικούς περιφερειακούς συμβούλους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας από τον συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία, με τη

46σειρά της εκλογής τους και για τον μέχρι τη λήξη της αργίας χρόνο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 2 έως 5. 7. Αν μείνουν κενές έδρες περιφερειακών συμβούλων και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού, ο συντονιστής της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης προκηρύσσει, σε δύο (2) μήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων συμβούλων όσες είναι οι κενές έδρες και ισάριθμων αναπληρωματικών.8. Στην αναπληρωματική εκλογή της παρ. 7 εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 50. Οι κενές έδρες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που συγκέντρωσαν ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 57. 9. Αναπληρωματική εκλογή της παρ. 7 διενεργείται στο τελευταίο έτος της περιφερειακής περιόδου, μόνο αν οι σύμβουλοι που έχουν απομείνει δεν αρκούν για την επίτευξη απαρτίας.10. Τα περιφερειακά συμβούλια και η οικονομική επιτροπή λειτουργούν νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, αν μέλη περιφερειακού συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές έδρες να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή με τη λήξη του χρόνου της αργίας.11. Η απαρτία και οι πλειοψηφίες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των περιφερειακών συμβούλων, που έχουν ορκισθεί καιεγκατασταθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 63.12.  Όταν  το  περιφερειακό  συμβούλιο  δεν  μπορεί  να  λειτουργήσει  νόμιμα,  λόγω  μη συμπλήρωσης της νόμιμης απαρτίας, αναστέλλονται κάθε είδους προθεσμίες, των οποίων η τήρηση εξαρτάται από απόφαση του συμβουλίου, μέχρι να καταστεί δυνατή η νόμιμη λειτουργία του.Άρθρο 67Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων1. Αν ένα περιφερειακό συμβούλιο διαλυθεί σύμφωνα με το άρθρο 237 του ν. 3852/2010 (Α’ 57), ο συντονιστής της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης προκηρύσσει εκλογές το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από τη διάλυση. Κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι για το υπόλοιπο της θητείας.2.Ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης αναλαμβάνει τα σχετικά με τη διεξαγωγή της εκλογής και δύναται να αναθέτει στον αρχαιότερο δημόσιο υπάλληλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης  με  βαθμό  Α’  τα  καθήκοντα  του  περιφερειάρχη  που  σχετίζονται  με  τη διεκπεραίωση  των  επειγουσών  υπηρεσιακών  υποθέσεων,  καθώς  και  την  ευθύνη  της διενέργειας των εκλογών.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΆρθρο 68Αναλογική εφαρμογή διατάξεων της εκλογής δημοτικών αρχώνστην εκλογή περιφερειακών αρχών

471. Για  την  αναπλήρωση  υποψηφίων  που  παραιτήθηκαν  ή  απεβίωσαν  εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 14.2. Για τα δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 16. 3.  Για  το  πρόγραμμα  εκλογής  εφαρμόζεται  αναλογικά  το  άρθρο  17.  Ειδικά  για  τις περιφερειακές εκλογές η έκδοση του προγράμματος εκλογών γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. 4. Για την εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 19. Ειδικά για τις περιφερειακές εκλογές η παράδοση των ψηφοδελτίων από τους συνδυασμούς μπορεί να γίνει και στον κατά τόπον αρμόδιο χωρικό αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος τα διανέμει αμελλητί στους οικείους δήμους. 5.  Στην  περίπτωση  παραίτησης  ή  θανάτου  του  υποψηφίου  περιφερειάρχη  κατά  την επαναληπτική εκλογή εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 26.ΜΕΡΟΣ Γ’ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΆρθρο 69Εκλογικοί φάκελοι –Λευκά ψηφοδέλτια –Κάλπες ψηφοφορίας1. Οι φάκελοι, στους οποίους εσωκλείονται τα ψηφοδέλτια, κατασκευάζονται για όλη την επικράτεια με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών από χαρτί αδιαφανές και έχουν στην εμπρός πλευρά έντυπο γνώρισμα. 2. Το Υπουργείο Εσωτερικών φροντίζει να αποστέλλεται, εγκαίρως, στους περιφερειάρχες επαρκής αριθμός φακέλων. Οι περιφερειάρχες φροντίζουν να διαβιβάζονται, εγκαίρως, οι φάκελοι αυτοί στις δημοτικές αρχές, οι οποίες εφοδιάζουν τις εφορευτικές επιτροπές κάθε εκλογικού τμήματος της χωρικής αρμοδιότητας τους.3. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι φάκελοι, η εφορευτική επιτροπή πιστοποιεί την έλλειψη και προμηθεύεται άλλους ομοιόμορφους φακέλους.4.Εκτός από το έντυπο γνώρισμα, τίποτε άλλο δεν αναγράφεται πάνω στο φάκελο. Αν σημειωθούν πάνω στο φάκελο στίγματα, σημεία ή λέξεις, μπορούν να θεωρηθούν διακριτικά γνωρίσματα, που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.5.  Τα  λευκά  ψηφοδέλτια  κατασκευάζονται  για  όλη  την  επικράτεια  με  φροντίδα  του Υπουργείου  Εσωτερικώναπό  λευκό  χαρτί.  Το  Υπουργείο  Εσωτερικών  φροντίζει  να αποστέλλεται, εγκαίρως, στους περιφερειάρχες επαρκής αριθμός λευκών ψηφοδελτίων. Οι περιφερειάρχες φροντίζουν να διαβιβάζονται, εγκαίρως, τα ψηφοδέλτια αυτά στις δημοτικές αρχές, που εφοδιάζουν τις εφορευτικές επιτροπές κάθε εκλογικού τμήματος της χωρικής αρμοδιότητάς τους.6. Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων για την εφαρμογή του συνόλου του παρόντος νόμου. 7.Κατά  την  ψηφοφορία  χρησιμοποιούνται  ιδιαίτερες  κάλπες  που  φέρουν  κατάλληλο διακριτικό γνώρισμα. Άρθρο 70Εφαρμογή της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

481. Για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 106 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57).2. Το π.δ. 26/2012 εφαρμόζεται αναλογικά και κατά τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά σε διατάξεις του παρόντος. 3. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών ψηφίζουν στις εκλογές των δημοτικών αρχών, μόνο αν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του οικείουδήμου, όπου ασκούν τα καθήκοντάτους αυτά. 4. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών ψηφίζουν στις εκλογές των περιφερειακών αρχών, μόνο αν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της οικείας περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντάτους αυτά. Αν δεν είναι εγγεγραμμένοιστον εκλογικό  κατάλογο  του δήμου  που  ανήκει  το  εκλογικό  τμήμα,  στο  οποίο  ασκούν  τα καθήκοντάτους και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου της οικείας περιφέρειας, τότε υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι και ψηφίζουν.5.  Στις  προθεσμίες  που  ορίζονται  κατά  τη  διαδικασία  εκλογής  των  δημοτικών  και περιφερειακών αρχών, δεν υπολογίζεται η ημέρα της ψηφοφορίας.6. Η προθεσμία λήγει μόλις παρέλθει και η τελευταία ημέρα της, έστω και αν είναι ημέρα αργίας.ΜΕΡΟΣ Δ’ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ –ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 71Δικαίωμα ένστασηςΈνσταση μπορεί να ασκήσει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου δήμου για τις εκλογές των δημοτικών αρχών και της οικείας περιφέρειας για τις εκλογές των περιφερειακών αρχών, αντίστοιχα, καθώς καιβ) όποιος υπήρξε υποψήφιος κατά τις  εκλογές  στον  οικείο  δήμο,  συμπεριλαμβανομένων  των  υποψηφίων  συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων, και όποιος υπήρξε υποψήφιος κατά τις εκλογές στην οικεία περιφέρεια, αντίστοιχα.Άρθρο 72Άσκηση ένστασης –Αρμόδιο δικαστήριο1.Η ένσταση ασκείται με δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται, μαζί με τρία αντίγραφα, στο πρωτοδικείο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ή η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.2. Το δικόγραφο της ένστασης απαιτείται να περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 251 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97).3. Για τις εκλογές των δημοτικών αρχών, οι ενστάσεις εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος δήμος. Για τις εκλογές των περιφερειακών αρχών, οι ενστάσεις εκδικάζονται σε

49πρώτο και τελευταίο βαθμό από το διοικητικό εφετείο, στο οποίο υπάγεται η έδρα της οικείας περιφέρειας.4. Η διαβίβαση της ένστασης στο αρμόδιο για την εκδίκασή της δικαστήριο γίνεται σύμφωναμε το άρθρο 252 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.Άρθρο 73Προσβαλλόμενη πράξη –Λόγοι ένστασης1. Για τις εκλογές των δημοτικών αρχών,η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης με την οποία  ανακηρύσσονται  ο  επιτυχών  συνδυασμός  και  οι  επιλαχόντες  συνδυασμοί  του δημοτικού συμβουλίου,καθώςκαι οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων συμβούλων δημοτικής κοινότητας και των προέδρων δημοτικής κοινότητας, που  εκλέγονται  ως  τακτικοί  ή  αναπληρωματικοί,  βάσει  του  σχετικού  πίνακα  των αποτελεσμάτων, ο οποίος ενσωματώνεται σε αυτή. 2. Για τις εκλογές των περιφερειακών αρχών, η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης με την οποία ανακηρύσσονται ο επιτυχών συνδυασμός και οι επιλαχόντες συνδυασμοί του περιφερειακού συμβουλίου και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή  αναπληρωματικοί,  βάσει  του  σχετικού  πίνακα  των  αποτελεσμάτων  ο  οποίος ενσωματώνεται σε αυτή. 3. Στη δίκη που ανοίγεται με την άσκηση της ένστασης αυτής δεν νομιμοποιείται παθητικώς ο δήμος ή η περιφέρεια, αντίστοιχα. 4.  Λόγους  ένστασης  μπορούν  να  θεμελιώσουν  στις  εκλογές  των  δημοτικών  και  των περιφερειακών αρχών, αντίστοιχα:α) η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν εκλεγεί ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη,β) η παράβαση του νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών ή κατά την ανακήρυξη του επιτυχόντος συνδυασμού και των επιλαχόντων συνδυασμών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας ή του προέδρου της δημοτικής κοινότητας ήτου περιφερειακού συμβουλίου, αντίστοιχα. γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη αρίθμηση των ψηφοδελτίων.Άρθρο 74Προθεσμία για την άσκηση ένστασης1. Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 59, αντίστοιχα.2. Η προθεσμία της παρ. 1δεν παρεκτείνεται σε καμία περίπτωση.Άρθρο 75Διαδικασία εκδίκασης της ένστασης

501.  Για  τα  θέματα  της  προδικασίας,  της  κύριας  διαδικασίας,  της  παρέμβασης,  της αντένστασης, της αποδεικτικής διαδικασίας, του παρεμπίπτοντος ελέγχου, τηςαπόφασης του δικαστηρίου, καθώς και της γνωστοποίησής της εφαρμόζονται τα άρθρα 253 έως και 260 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), ο οποίος εφαρμόζεται για κάθε σχετικό θέμα που δεν ρυθμίζεται, ειδικά, σε διατάξεις του παρόντος. Κάθεάλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ίδια θέματα διαφορετικά καταργείται.2. Ο κατά το άρθρο 258 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας παρεμπίπτων έλεγχος της εγγραφής, μετεγγραφής ή διαγραφής εκλογέα στους ή από τους εκλογικούς καταλόγους του οικείου δήμου, χωρεί κατά των πράξεων αυτών μόνον αν αυτές έγιναν κατά τη σύνταξη ή αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια του έτους, που προηγείται της ημερομηνίας διενέργειας των δημοτικών και των περιφερειακών εκλογών.3. Αίτηση αναθεώρησης, τριτανακοπή και αίτηση ερμηνείας ή διόρθωσης ασκούνται κατά το άρθρο 261 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.Άρθρο 76Αίτηση αναίρεσης1. Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα τριμελή διοικητικά πρωτοδικεία ή τα διοικητικά εφετεία χωρεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παρέλευση του πενθημέρου που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 260 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97).2.  Όταν  ασκείται  αίτηση  αναιρέσεως  δεν  χορηγείται  αναστολή  εκτέλεσης  τηςαναιρεσιβαλλόμενης απόφασης.3. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών, το αργότερο, από την περιέλευση της αιτήσεως αναιρέσεως σε αυτό.4. Αν η τελεσίδικη απόφαση, βάσει της οποίας μεταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο η αρχική εγκατάσταση των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, αναιρεθεί και κριθεί κατ` ουσίαν η διαφορά  από  το  αρμόδιο  διοικητικό  δικαστήριο,  εκείνοι  που  ανακηρύσσονται  ως επιτυχόντες μετά την απόφαση θεωρούνται ότι εγκαταστάθηκαν αναδρομικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 για τις εκλογές των δημοτικών αρχών και στο άρθρο 41 για τις εκλογές των περιφερειακών αρχών. Η αναδρομική αυτή εγκατάσταση δεν θίγει το κύρος των πράξεων που εκδόθηκαν ή δημοσιεύθηκαν από τις αρχές των οποίων η εκλογή ακυρώθηκε από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.Άρθρο 77Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης1.  Αν  ακυρωθεί  η  εκλογή  για  παράβαση  νόμου  ή  για  οποιαδήποτε  πλημμέλεια, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των ίδιων υποψηφίων, που είχαν ανακηρυχθεί νόμιμα. Στην περίπτωση αυτή, έφορος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής είναι ο πρόεδρος του οικείου πρωτοδικείου της έδρας του δήμου ή της περιφέρειας αντίστοιχα. Αυτός διορίζει σε κάθε εκλογικό τμήμα της περιφέρειας του πρωτοδικείου τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Το άρθρο 68 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57) εφαρμόζεται αναλόγως. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται  εκείνοι  που  υπηρετούν  στην  περιφέρεια  του  οικείου  πρωτοδικείου,  κατά

51προτεραιότητα δε εκείνοι που αναφέρονται στην παρ. 10 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012. Αν τα πρόσωπα αυτά δεν επαρκούν, ο έφορος διορίζει αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και πρόσωπα εκτός της περιφέρειας του πρωτοδικείου. Για τη διενέργεια των διορισμών, ο έφορος μπορεί να ζητήσει από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να του διαβιβάσει από τα συγκεντρωθέντα για την ακυρωθείσα εκλογή στοιχεία που προβλέπονται στις περ.β` έως στ` της παρ. 6 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012, όσα κρίνει ο ίδιος αναγκαία. Μπορεί, επίσης, να ζητήσει να του αποσταλούν από τις αρχές που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις επικαιροποιημένα τα σχετικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, κατάλληλη για ηλεκτρονική επεξεργασία, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.2. Ο δήμαρχος εκδίδει αμελλητί πρόγραμμα, με το οποίο καλεί τους δημότες εκλογείς για την επανάληψη της εκλογής για τον υπολειπόμενο χρόνο της δημοτικής ή περιφερειακής περιόδου. Το πρόγραμμα δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την ψηφοφορία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου ή της περιφέρειας, αντίστοιχα.ΜΕΡΟΣ Ε’ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 78Δημοτικές ενότητες –Μετονομασία κοινοτήτων σε δημοτικές κοινότητες –Επικαιροποίηση ορολογίας -Τροποποίηση του άρθρου 2τουν. 3852/20101. Οι δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) στους οποίους δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή αποτελούνται από μια δημοτική ενότητα που φέρει το όνομα του δήμου.2. Οι παρ.2 έως 4 του άρθρου 2 ν. 3852/2010 τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:«Άρθρο 2Συγκρότηση δήμων1. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του δήμου ή της κοινότητας.2. Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α ́ 114), μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες, ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους. Δημοτικές Κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις  του π.δ.  410/1995  (Α ́ 231)  ή  συνενώνονται με τον  παρόντα  νόμο και  δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.3. Επίσης, συγκροτούν δημοτική κοινότητα πρώην κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1.

524. Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι οικισμοί –έδρες δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες». 3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται οι έννοιες «κοινότητες» και «κοινότητα» κατά το άρθρου 2 του ν. 3852/2010, νοούνται πλέον «οι δημοτικές κοινότητες» και «δημοτική κοινότητα» αντίστοιχα. 4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται οι όροι «εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας» και «πρόεδρος κοινότητας» νοείται ο «πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας» και όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «συμβούλιο κοινότητας» νοείται το «συμβούλιο δημοτικής κοινότητας».Άρθρο 79Πληθυσμός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης1. Με απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) κυρώνονται και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού της πρόσφατης απογραφής για τις δημοτικές κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Με την ίδια απόφαση κατανέμεται αναλογικά στις δημοτικές κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010, πληθυσμός, που περιλαμβάνεται στην απόφαση του πρώτου εδαφίου, και ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί στις δημοτικές κοινότητες, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης.2. Όλοι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού της χώρας περιλαμβάνονται  σε  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών.  Στην  απόφαση  αυτή αναγράφονται ο συνολικόςπληθυσμός κάθε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου  βαθμού  και,  αναλυτικά,  ο  πληθυσμός  των  δημοτικών  κοινοτήτων  και  των περιφερειακών ενοτήτων. 3.  Για  την  εφαρμογή  του  παρόντος,  όπου  γίνεται  αναφορά  στον  όρο  «πληθυσμός», συμπεριλαμβανομένης  της  κατ ́  εξουσιοδότηση  του  παρόντος  έκδοσης  κανονιστικών πράξεων, νοείται ο μόνιμος πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τη διάρκεια της δημοτικής και περιφερειακής περιόδου, επέρχονται από την έναρξη της αμέσως επόμενης δημοτικής και περιφερειακής περιόδου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 80Εξουσιοδοτικές διατάξεις1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, αναπροσαρμόζονται τα ποσά του πρώτου εδαφίου της περ. βα) της παρ. 6 του άρθρου 12 και της περ. β) της παρ. 7 του άρθρου 50.

532. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,ορίζονται οι έδρες των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικήςπεριφέρειας με βάση τον πληθυσμό, και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι έδρες των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας με βάση τον πληθυσμό της και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 49.3. Με απόφαση τουΥπουργού Εσωτερικών, ορίζονται οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων και κάθε θέμα σχετικό με τη μορφή και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων, σύμφωνα με ταάρθρα 18 και 52. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι διαστάσεις των λευκών ψηφοδελτίων για τις εκλογές των δημοτικών και των περιφερειακών αρχών σύμφωνα με το άρθρο 69.4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται οι διαστάσεις των εκλογικών φακέλων, το έντυπο γνώρισμάτους και η απόχρωσήτους για τις εκλογές των δημοτικών και των περιφερειακών αρχών σύμφωνα με το άρθρο 69.5.Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται το διακριτικό γνώρισμα, το μέγεθος,  το  σχήμα  και  κάθε  άλλη  λεπτομέρεια  που  αφορά  στις  κάλπες  που  θα χρησιμοποιηθούν για τις εκλογές των δημοτικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς, επίσης, και κάθε άλλο θέμα για τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 81Μεταβατικές διατάξεις1. Το άρθρο 55 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) περί αντικατάστασης και αναπλήρωσης μελών δημοτικών  συμβουλίων  και  συμβουλίων  δημοτικών  κοινοτήτων  καθώς  και  προέδρων δημοτικών κοινοτήτων εξακολουθεί να ισχύει έως την 31η.12.2023.2. Αν, στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, δεν ανακηρύχθηκαν, για οποιονδήποτε λόγο, συνδυασμοί υποψηφίων συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων, με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301), ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο τωντριακοσίων(300) κατοίκων, και δεν έχουν προκηρυχθεί από τον περιφερειάρχη νέες εκλογές, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ή αν κενώθηκε έδρα προέδρου κοινότητας με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των τριακοσίων (300) κατοίκων και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση λόγω έλλειψης άλλου υποψηφίου, εφαρμόζεται το άρθρο 38 και ιδίως οι παρ. 5 και 6 του παρόντος.3.Τα άρθρα 1, 2, 8και 9ισχύουν για την δημοτική περίοδο που αρχίζει μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 4.Τα άρθρα 40, 41, 46 και 47ισχύουν για την περιφερειακή περίοδο που αρχίζει μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 5. Τα κωλύματα των περ. α) και β) της παρ. 3 των άρθρων 8 και 47 ισχύουν για την επόμενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο και καταλαμβάνουν και τους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 6. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών διεξάγεται την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 και η εγκατάσταση των αρχών της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 1τουάρθρου 41 γίνεται την 1η Ιανουαρίου 2024.

54ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 82Καταργούμενες διατάξεις1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 81, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα άρθρα 7 έως 57 και 113 έως 158 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)περί εκλογών δημοτικών και περιφερειακών αρχών, καθώς, επίσης, και τα άρθρα 19 έως 74 του ν. 3463/2006 (Α’ 114)περί εκλογών δημοτικών αρχώνκαταργούνται.2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 81, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνταιτα άρθρα 4 έως 44 του ν. 4555/2018 (Α’ 133). 3. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος.ΜΕΡΟΣ ΣΤ ́ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣΆρθρο 83Έναρξη ΙσχύοςΗ ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του

\