Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Α’ Φάση/υφιστάμενη κατάσταση), από σήμερα 19 Μαΐου έως και την Τετάρτη 26 Μαΐου.

Τα Τοπικά Σχέδια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντάσσονται στη νέα πολιτική διαχείρισης αποβλήτων όπως αυτή περιγράφεται στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ιδίως τις Οδηγίες της Δέσμης Μέτρων για την Κυκλική Οικονομία.

Το ΤΣΔΑ 2021 αφορά στην επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Παπάγου-Χολαργού που εκπονήθηκε το 2016, βάσει των νέων νομοθετικών απαιτήσεων και έχει ως στόχο να αναλύσει και να αξιολογήσει το υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων, να σχεδιάσει δράσεις και να εφαρμόσει πρακτικές βελτιστοποίησης στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης φυσικών, οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, να υιοθετήσει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας ώστε να καταρτιστεί ένα νέο ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού.

Ο Δήμος καλείται να θέσει στόχους που αφορούν τόσο στην εφαρμογή της πυραμίδας ιεράρχησης των μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων, την προώθηση της πρόληψης, την καθολική χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων αλλά και χωριστών ρευμάτων χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού, μετάλλων, και την ενίσχυση της ανακύκλωσης γενικότερα, όσο και την συνολικότερη σταδιακή μετάβαση σε μια κυκλική και αειφόρο οικονομία, με περιορισμό της χρήσης των πόρων και βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και τη δημιουργία αγοράς δευτερογενών υλικών για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Η Α’ Φάση αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και καλούνται οι πολίτες να διατυπώσουν τις προτάσεις/παρατηρήσεις τους ΕΔΩ, με σκοπό το ΤΣΔΑ να αποτελέσει εργαλείο για ένα ολοκληρωμένο τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.

https://www.dpapxol.gov.gr/e-politis/2015-07-30-06-33-27/diavouleusi.html