Σήμερα οι πλατφόρμες της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ για την αναβίωση των ρυθμίσεων καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών

Σήμερα οι πλατφόρμες της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ για την αναβίωση των ρυθμίσεων καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών από 36 έως και σε 120 δόσεις, ανάλογα με την «ηλικία» των χρεών, την ύπαρξη και άλλων αρρύθμιστων οφειλών και ανάλογα με τον χρόνο απώλειας της ρύθμισης.

Η ΑΑΔΕ θα θέσει σε λειτουργία δύο εφαρμογές για τις ρυθμίσεις οφειλών προς την Εφορία, στις οποίες οι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους

Η πρώτη πλατφόρμα αφορά στην επανένταξη στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων και των 36 ή 72 δόσεων, που αφορά στα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας.

Η δεύτερη πλατφόρμα θα υποδέχεται αιτήσεις για την υπαγωγή χρεών σε νέα ρύθμιση 36 ή 72 μηνιαίων δόσεων, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα από την 1η-11-2021 έως και την 1η-2-2023.

 1. Κάθε οφειλέτης, ο οποίος απώλεσε έως την 1η-2-2023 ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών έως και σε 120 δόσεις, ή ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών έως και σε 36 ή 72 μηνιαίες δόσεις,
 2. δύναται να επανενταχθεί στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, κατόπιν αίτησής του, η οποία υποβάλλεται έως και την 31η Ιουλίου 2023, για την υπολειπόμενη οφειλή κατά την ημερομηνία της αίτησης και για τον εναπομείναντα αριθμό ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης.
 3. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου 2023, ποσού που αντιστοιχεί στο άθροισμα του ποσού της παλαιότερης ανεξόφλητης δόσης της απολεσθείσας ρύθμισης και του ποσού της τρέχουσας δόσης της ρύθμισης που αναβιώνει.
 4. Τυχόν καταβολές που έχουν διενεργηθεί για οφειλές που είχαν υπαχθεί σε απολεσθείσα ρύθμιση  και δεν έχουν πιστωθεί σε αυτές κατά την ημερομηνία της επανένταξης αποσβένουν τις ανεξόφλητες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης κατά σειρά παλαιότητας αυτών. 
 5. Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης που αναβιώνει ισούται με το πλήθος των ανεξόφλητων δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης.
 6. Το ύψος εκάστης των ανεξόφλητων, μετά την επανένταξη και τη διενέργεια των αποσβέσεων του πρώτου εδαφίου, δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης με ημερομηνία λήξης πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης, διαμορφώνεται κατόπιν επιβάρυνσης της δόσης με τον προβλεπόμενο τόκο εκπρόθεσμης καταβολής, ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης.
 7. Οι δόσεις καταβάλλονται, με σειρά παλαιότητας, μετά τις τυχόν υπολειπόμενες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης με ημερομηνία λήξης μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης.
 8. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν τελούν σε ρύθμιση ή σε καθεστώς αναστολής κατά την ημερομηνία της επανένταξης στη ρύθμιση οφείλει, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία αυτή, να τις εξοφλήσει ή να υπαγάγει το σύνολο αυτών σε πάγια ρύθμιση 24 ή 48 μηνιαίων δόσεων ή να τις τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο.
 9. Αν ο οφειλέτης είχε ήδη υπαγάγει τις λοιπές αυτές οφειλές του σε πάγια ρύθμιση, η οποία έχει απολεσθεί κατά τον χρόνο της επανένταξης στην παλαιά του ρύθμιση, δύναται, κατ’ εξαίρεση, να τις υπαγάγει εκ νέου σε πάγια ρύθμιση.
 10. Εάν μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την επανένταξη στην παλαιά ρύθμιση των 120 δόσεων ή των 36-72 δόσεων για τα χρέη της πανδημίας, ο οφειλέτης δεν έχει εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της επανένταξης, επέρχεται απώλεια της ρύθμισης στην οποία επανεντάχθηκε.
 11. Οι οφειλές που είναι βεβαιωμένες στο Taxisnet, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η-11-2021 και έως και την 1η-2-2023, δύνανται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής για εξόφληση σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Εφορίας μέχρι την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και ο οφειλέτης κατά την 1η-11-2021 δεν είχε λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του, στο σύνολό τους, ήταν τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο.
 12. Στη ρύθμιση αυτή υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων μετά την 1η-11-2021 και έως και την 1η-2-2023 οφειλών, που μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία των Δ.Ο.Υ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και ΚΕ.Β.ΕΙΣ και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.
 13. Στη ρύθμιση αυτή δύνανται να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης και:
 14. Τελούν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε αναστολή πληρωμής ή 
 15. Κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση, της οποίας οι όροι τηρούνται, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτήν έχουν υπαχθεί αποκλειστικά και μόνο οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την περίοδο από 1η-11-2021 έως 1η-2-2023. Στην περίπτωση αυτή επέρχεται απώλεια της πάγιας ρύθμισης. 
 16. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ.
 17. Οι πλατφόρμες ανοίγουν σήμερα και θα παραμείνουν ανοιχτές έως την 31η Ιουλίου 2023