Στο πλευρό των εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής που διεκδικούν, με τη στάση εργασίας τους την Παρασκευή το πρωί, δίκαια αιτήματα βρίσκεται η Περιφερειακή Αρχή, τονίζοντας παράλληλα ότι κατανοεί πλήρως την αναγκαιότητα επίλυσης ζητημάτων που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους.

Συγκεκριμένα, η Διοίκηση δηλώνει ότι το αίτημα της καταβολής αποζημιώσεων είτε αυτές αφορούν υπερωρίες, εξαιρέσιμα, οδοιπορικά και ανθυγιεινό επίδομα είναι αναμφίβολα δίκαιο. Παρατηρεί δε ότι, έχοντας συνείδηση της συρρίκνωσης που έχουν υποστεί οι συνθήκες διαβίωσης και απολαβών των εργαζομένων, ουδέποτε αρνήθηκε ή στάθηκε τροχοπέδη στην οποιαδήποτε διεκδίκηση που αφορά στη βελτίωσή τους.

Η Διοίκηση υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί το αναμφισβήτητο γεγονός ότι πολλά από τα ζητήματα που θίγονται στην ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής υπόκεινται σε κανόνες που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο σαφέστατα οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας οφείλουν να ακολουθούν ή να συμμορφώνονται σε αυτό, ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε πολιτική βούληση και διάθεση της Διοίκησης της Περιφέρειας.

Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι φορές που η Διοίκηση έχει προχωρήσει με έγγραφά της είτε σε ερωτήματα προς τα αρμόδια Υπουργεία είτε σε αιτήματα για νομοθετικές ρυθμίσεις , προς διευθέτηση ή επίλυση ζητημάτων, που χρήζουν ερμηνείας, ή που δεν καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες σχετικά με την ικανοποίηση αιτημάτων των εργαζομένων ή βελτίωσης των συνθηκών εργασίας τους.

Πιο συγκεκριμένα, με το υπ’ αριθ. οικ. 224294/12-11-2018 έγγραφο της Περιφερειακής Αρχής προς το Υπουργείο Εσωτερικών, η Περιφέρεια Αττικής έχει αιτηθεί Νομοθετική Ρύθμιση για τη συμπλήρωση του άρθρου 98 του ν. 4483/2017, προκειμένου να δοθεί λύση στην ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος της απόδοσης του ανθυγιεινού επιδόματος στους Επόπτες Υγείας και Οδηγούς, καθώς η αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν την έκανε αποδεκτή ως νόμιμη.

Επιπλέον με το υπ’ αριθ. 210562/26-10-2018 και το υπ’ αριθ. οικ. 258900/21-12-2018 υπενθυμιστικό αυτού, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητήθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 219 του ν. 4555/2018 που αφορά στις τοποθετήσεις και μετακινήσεις των υπαλλήλων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν θέματα που έχουν ανακύψει από την ανάγνωση των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου και δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν επιλυθεί, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα μετακινήσεων υπαλλήλων της Περιφέρειας. Το εν λόγω ερώτημα έγινε προκειμένου να αποφευχθούν διοικητικά ατοπήματα κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου αυτού νόμου, που αφορά στις μετακινήσεις των υπαλλήλων, με γνώμονα από τη μία να επιλυθούν ζητήματα υπηρεσιακών αναγκών και από την άλλη να μην γίνεται κατάχρηση του δικαιώματος της εκάστοτε διοίκησης αναφορικά με τις ακούσιες μετακινήσεις υπαλλήλων.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι αναφορικά με τα θέματα των τοποθετήσεων υπάλληλων, η Περιφέρεια Αττικής υπήρξε η πρώτη Περιφέρεια που προχώρησε σε κρίσεις Γενικών Διευθυντών, με τις διατάξεις περί επιλογής Προϊσταμένων, που δεν υπόκεινται σε καμία παρέμβαση ούτε αποτελούν επιλεκτική τοποθέτηση.

Επιπλέον σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4492/2017 προέβη στη μεταβατική τοποθέτηση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων βάση των διατάξεων του Συστήματος Επιλογής των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού κώδικα, όπως ισχύει, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο της μέχρι πρότινος υφιστάμενης κατάστασης της αναπλήρωσης.

Επίσης η Διοίκηση πλήρως εναρμονισμένη με τα προβλεπόμενα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με το υπ’ αριθ. οικ. 258734/21-12-2018 έγγραφό της προς όλους τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων, επισήμανε την προσοχή για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στις από 04-06-2018 και 03-08-2018 Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις τονίζοντας την άμεση εφαρμογή τους.

Με γνώμονα πάντοτε τη βελτίωση των συνθηκών του εργασιακού περιβάλλοντος, είτε αφορά υποδομές, είτε αφορά το έμψυχο δυναμικό της Περιφέρειας, τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων της, η Διοίκηση έχει σταθεί, όπως τεκμαίρεται, όλα αυτά τα χρόνια της θητείας της, συμπαραστάτρια στα δίκαια αιτήματα και διεκδικήσεις τους και αυτό θα συνεχίσει να πράττει, χρησιμοποιώντας τις εκ των έσω δυνατότητες και δυνάμεις της αλλά και με παρεμβάσεις σε εξωτερικούς φορείς που εμπλέκονται σε ζητήματα λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.