Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου ΠαπάγουΧολαργού σας ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Επίδομα Γέννησης. Σύμφωνα με το Ν. 4659/3-2-2020 (Επίδομα Γέννησης και λοιπές διατάξεις) και την ΚΥΑ Αριθ.Δ11ΟΙΚ. 8523/236 (Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης), προσδιορίζονται οι κατηγορίες δικαιούχων, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά, ο χρόνος και τρόπος καταβολής κ.ά.

Συγκεκριμένα, από 1/1/2020 θεσπίζεται επίδομα γέννησης ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00) για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα. Δικαιούχος είναι η μητέρα η οποία δεν έχει απωλέσει την επιμέλεια του παιδιού. Το επίδομα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των χιλίων ευρώ (1.000,00) εκάστη ως εξής:

  • Η 1η δόση τον επόμενο μήνα από τη γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στο μήνα γέννησης του παιδιού,
  • Η 2η δόση μετά από πέντε μήνες από το μήνα γέννησης του παιδιού.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη γέννηση του παιδιού.

Ειδικά, για παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2020 μέχρι 18-2-2020 η αίτηση υποβάλλεται εντός 3 μηνών από την 18-2-2020.

Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος γέννησης:

Το παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα από 1-1-2020, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000,00 ευρώ, η μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του να μένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του Ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και εντεύθεν και να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση του εντός τριμήνου από τη γέννηση. Από το έτος 2024 και εντεύθεν, ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.

Τρόπος υποβολής:

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.epidomagennisis.gr/

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται σε περίπτωση υποβολής αίτησης στο Κέντρο Κοινότητας:

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού